Използване на дигитални технологии за подпомагане на обучение по английски език във висшето образование: изследване на ефекта на Voxy върху владеенето на английски език

Education: High school students in computer lab with teacher.

Въпреки че обучението по английски език има все по-разширено присъствие в средното образование, то често се разминава с необходимите знания при висшите училища. Това е следствие от вече различните образователни потребности, произтичащи от разнообразието от професии, специалности, образователен ценз, нивото на владеене на английски език, кариерните цели и причините за изучаване на английски език. Много от обучаващите се по английски език отделят ценно време и пари за опреснителни курсове, които не отговарят на образователните им нужди, което не им помага да продължат ефективно образованието си или да придобият квалификация.

Обучението по английски език посредством дигитални технологии може да е решение на предизвикателствата от такъв характер, пред които са изправени институциите за следдипломна квалификация, при предоставяне на персонализирано обучение по английски език, тъй като позволява обучението да бъде съобразено със степента на владеене на езика, академичните нужди и професионалните интереси.

Настоящото проучване определя ефикасността на една такава образователна технология – Voxy уеб-и мобилно-базирано приложение – за подобряване на владеенето на английски език на обучаващите се.

Целта на това квази експериментално проучване беше да се разбере дали достъпът до онлайн платформата на Voxy като част от редовното обучение в езикова лаборатория на колеж, подобрява усвояването на английски език след един семестър. 

Двата основни въпроса на изследването бяха следните:

  • Достъпът до уеб и мобилните платформи на Voxy повишава ли владеенето на английски език след един семестър?
  • Как студентът използва платформата Voxy, свързана с владеенето на английски език?

След един семестър на употреба:

  • Студентите с достъп до Voxy постигнаха по-големи успехи по английски език от техните връстници в групата за сравнение.
  • Използването на платформата е по-ниско от препоръчаното, но учениците постоянно използват Voxy извън редовното време за обучение.

Констатациите предоставят обещаващи доказателства, че Voxy може да подкрепи изучаването на английски език в колежите и университетите.